Systémové upozornění
Hlavní informace

Matematická informatika

Garant studijního programu: prof. Ing. Edita Pelantová, CSc., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 2 roky (magisterské studium)

Pracoviště: Katedra matematiky

Zkratka studijního programu: P_MINFN
Kód studijního programu: N0541A170032

Charakteristika studijního programu

Bakalářský studijní program Kvantové technologie je multidisciplinární studijní program zahrnující klasické a moderní partie matematiky, fyziky a informatiky,a připravuje absolventy na práci ve fyzikální, přírodovědné a inženýrské praxi ve spojení s moderní výpočetní technikou. Struktura předmětů studijního programu vychází ze základních matematických předmětů zahrnujících matematickou analýzu, lineární algebru, diferenciální rovnice, pravděpodobnost a statistiku, rovnice matematické fyziky a funkcí komplexní proměnné.Studium programu Matematická informatika je založeno na propojení matematických disciplín, které tvoří základ teoretických konceptů informatiky spolu s metodami a nástroji, které umožňují tyto koncepty dotahovat do konkrétních aplikací. Matematické předměty obsahují partie z diskrétní matematiky, logiky, pokročilé algebry a teorie čísel, teorie jazyků a automatů, teorie matic. Tyto matematické základy jsou pak využity v navazujících předmětech,jako jsou zpracování obrazu, neuronové sítě, teorie složitosti. Teoretické předměty jsou přirozeně doplněny o získávání počítačových dovedností potřebných při realizaci výzkumných i komerčních projektů. Velký důraz je kladen na přípravu studenta na samostatnou výzkumnou práci.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá vědomosti z různých disciplín matematiky se zaměřením na matematické struktury, a také z oblasti informatiky, které na těchto matematických znalostech staví. Vše je doplněno praktickými zkušenostmi a teoretickými znalostmi moderních forem programování a výpočetní techniky.

DOVEDNOSTI

Absolvent je schopen analyzovat problém, matematicky jej formalizovat a identifikovat oblast matematiky vhodnou k jeho řešení. Absolvent je schopen vytvořit algoritmus pro řešení problému, ověřit správnost algoritmu a určit složitost. Dále dovede navrhnout a řídit softwarový projekt, zvládnout velké systémy výpočetní techniky, počítačových sítí a databází, má schopnost pracovat v týmech. S ohledem na konkrétní orientaci studia získá absolvent hlubší dovednosti v oblasti matematické a aplikované informatiky, správy velkých systémů, intenzívních a paralelních výpočtů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů programu Matematická informatika přizpůsobivost, rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice a dobré písemné vyjadřování. Mezi vypěstované vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Absolventi se uplatní v průmyslu a v akademické i soukromé sféře. Díky analytickému způsobu myšlení, systematickému přístupu k úlohám a schopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou jsou připraveni např. působit v roli architektů softwaru ve velkých firmách, navrhovat a provozovat klastry počítačů ve výzkumných centrech, podílet se na analýzách problémů z různých oblastí života.

Státní závěrečná zkouška

  • Teorie grafů - povinný předmět
  • Teorie čísel - výběrový předmět I
  • Zpracování obrazu a rozpoznávání objektu - výběrový předmět I
  • Algebra a její aplikace - výběrový předmět II
  • Jazyky a automaty- výběrový předmět II

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.