Systémové upozornění
Hlavní informace

Matematické inženýrství

Garant studijního programu: prof. Dr. Ing. Michal Beneš, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Pracoviště: Katedra matematiky, Katedra fyziky

Zkratka studijního programu: P_MIB
Kód studijního programu: B0541A170021

Baví tě matematika? Chceš ji používat k praktickým účelům? Zajímáš se o pokrok v technice, fyzice, přírodních vědách nebo ekonomii? Chceš zároveň aktivně pracovat se špičkovou výpočetní technikou? Pak jsi jasný matematický modelář!

Matematický modelář dokáže řešit praktické problémy vyžadující použití náročných matematických metod. Absolvováním tohoto studia získá široký přehled o mnoha oblastech moderní aplikované matematiky a informatiky. Má přitom dostatečný přehled o dané oblasti aplikací, kterou se zabývá, a proto je schopen komunikovat s odborníky z jiných oblastí při odvozování matematického modelu a při interpretaci získaných výsledků. Důležitým znakem odborné přípravy je individuální zaměření každého studenta.

Matematický modelář se uplatní v průmyslu (modelování technologických procesů, vývoj nových technologií s aplikacemi v technice, energetice a při ochraně životního prostředí), ve vědě a výzkumu, softwarových či poradenských společnostech, ve finanční sféře, apod. 

Při studiu oboru Matematické modelování a navazujícího Matematického inženýrství můžeš spolupracovat s výzkumnými skupinami působícími na KM. Program je zejména úzce propojen s výzkumem skupiny MMG.


Specializace programu

Charakteristika studijního programu

Studium Matematického inženýrství má mezioborovou povahu zahrnující klasické a moderní partie matematiky, fyziky a informatiky a vede absolventy k použití matematiky ve fyzikální, přírodovědné a inženýrské praxi ve spojení s moderní výpočetní technikou.


Matematické předměty studia obsahují partie matematické analýzy, algebry, diferenciálních rovnic a numerické matematiky. Fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění a optice. Informatické předměty vytvářejí základní počítačové dovednosti, znalost programování, diskrétní matematiky a teoretické informatiky.

Studijní program umožňuje užší zaměření studia v třech specializacích moderní matematiky aplikované v inženýrské a přírodovědné praxi. Ve specializaci Matematické modelování studenti prohlubují své znalosti ve funkcionální analýze, parciálních diferenciálních rovnicích, pravděpodobnosti a matematické statistice a numerické matematice a jejich použití při vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky a jejich zpracování na moderní výpočetní technice. Ve specializaci Matematická fyzika studenti získávají hlubší vzdělání zejména v teoretické fyzice, parciálních diferenciálních rovnicích a v matematických a geometrických metodách ve fyzice. Ve specializaci Matematická informatika studenti získají vědomosti v oblasti teoretické informatiky, klasických a moderních forem programování, síťových technologií a operačních systémů

Hlubší propojení znalostí moderní matematiky, fyziky a informatiky umožňuje absolventům studia dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a působit pak v prostředí matematické, fyzikální, přírodovědné a technické praxe a uplatnit se ve vědě, výzkumu a technice.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá vědomosti základních matematických, fyzikálních a informatických disciplín, které v závislosti na jeho užší orientaci jsou prohloubeny v oblasti moderní matematiky, fyziky a informatiky používané při vývoji matematických modelů, v oblasti matematických metod teoretické fyziky a v oblasti teoretické informatiky a moderních metod matematické informatiky. Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru..

DOVEDNOSTI

Použití metod a postupů daných základními matematickými a fyzikálními oblastmi při řešení reálných inženýrských problémů pomocí moderní výpočetní techniky. Využití základních metod a postupů matematiky a fyziky pro řešení reálných výzkumných a inženýrských problémů v oblasti dynamiky kontinua, stochastických systémů, optimálního řízení, zpracování obrazu, matematické a teoretické fyziky, teoretické a matematické informatiky a intenzívních výpočtů. Schopnost srovnání matematických metod s reálnými výsledky. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Absolventi se uplatní na bakalářské úrovni v průmyslu, oblasti informačních technologií, výzkumu, a soukromé sféře díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu danému nabytými znalostmi aschopnosti pracovat s moderní výpočetní technikou. Nabyté vědomosti mohou absolventi využít v navazujícím magisterském studiu nebo se mohou uplatnit při vývoji a správě softwarových aplikací, zpracování dat a jejich analýze a použití matematických metod v praxi..

Specializace

Matematické modelování (MM)

Prohloubení znalostí ve funkcionální analýze, parciálních diferenciálních rovnicích, pravděpodobnosti a matematické statistice a numerické matematice a jejich použití při vytváření matematických modelů v nejrůznějších oblastech vědy a techniky a jejich zpracování na moderní výpočetní technice.

Matematická fyzika (MF)

Získání hlubšího vzdělání zejména v teoretické fyzice, parciálních diferenciálních rovnicích a v matematických a geometrických metodách ve fyzice.

Matematická informatika (MINF)

Zaměření na oblasti teoretické informatiky, klasických a moderních forem programování, síťových technologií a operačních systémů.

Státní závěrečná zkouška

  • Matematická analýza a lineární algebra - povinný předmět
  • Základy numerické matematiky - výběrový předmět
  • Obecná algebra a její aplikace - výběrový předmět
  • Analytická mechanika - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.