Systémové upozornění
Hlavní informace

Inženýrství pevných látek

Garant studijního programu: doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 2 roky (magisterské studium)

Pracoviště: Katedra inženýrství pevných látek

Zkratka studijního programu: P_IPLN
Kód studijního programu: N0533A110039

Charakteristika studijního programu

Studium programu Inženýrství pevných látek je orientováno na pokročilé partie fyziky pevných látek a jejich praktické aplikace v inženýrské i přírodovědné praxi. Cílem studia je předání znalostí o fyzikální podstatě, teoretickém popisu a interpretaci celé řady speciálních jevů a vlastností, které vyplývají z rozmanitosti vnitřního uspořádání pevných látek, vysvětlit a prakticky přiblížit hlavní metody jejich experimentálního studia a počítačového modelování a podat přehled současných i potenciálních aplikací, které zmíněné jevy a vlastnosti využívají, včetně mezioborových souvislostí.

Součástí studia jsou specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném výzkumném tématu. Tyto projekty umožňují studentovi hlouběji proniknout do podstaty zadaného problému a uplatnit prakticky získané teoretické znalosti, a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku či aplikovatelných ve vývoji nových inženýrských technologií.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá široké znalosti v oblastech fyziky, teorie a vlastností pevných látek. Je seznámen s teoretickými základy a praktickou realizací hlavních experimentálních metod uplatňovaných při studiu pevných látek a se základy počítačového modelování jejich struktury a vlastností. Orientuje se v technických multioborových aplikacích pevnolátkových struktur, které se ke zmíněné problematice vztahují.

DOVEDNOSTI

Absolvent je schopen tvůrčím způsobem pochopit a analyzovat fyzikální a technické problémy svého oboru, formulovat a řešit problémy nové, a dosažená řešení dovádět k prakticky použitelným výsledkům aplikovaným při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Kromě speciálních znalostí získaných studiem patří mezi typické dovednosti studentů programu Inženýrství pevných látek přizpůsobivost, rychlá orientace v nové mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledných poznatků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž osobní odpovědnost za vykonanou práci a učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Absolventi se uplatní v průmyslu, výzkumu a soukromé sféře díky způsobu práce kombinujícímu analytické a syntetické postupy, systematickému přístupu k řešení problémů podloženému získanými odbornými znalostmi a schopností pracovat s moderní výpočetní a experimentální technikou a technologiemi. Inženýr - absolvent programu – najde díky získané šíři znalostí uplatnění na všech akademických i průmyslových pracovištích zabývajících se výzkumem a vývojem v některém z oborů, které tvůrčím způsobem využívají poznatků fyziky pevných látek, například v oblasti mikroelektroniky, fyziky povrchů, tenkých vrstev a nízkodimensionálních systémů, senzoriky, zobrazovací techniky, fotovoltaiky, fyziky nízkých teplot a supravodivosti, aplikované fotoniky a telekomunikací, ve specializovaných analytických a vývojových laboratořích, které využívají spektroskopické techniky, rentgenovou a neutronovou difrakci, elektrická a magnetická měření či pokročilé postupy počítačových simulací struktury a vlastností pevných/kondenzovaných látek. Vzhledem k získaným analytickým a matematickým znalostem nacházejí absolventi uplatnění i v oblasti managementu a finančnictví a mají schopnost uspět i na vedoucích pozicích.

Státní závěrečná zkouška

  • Teorie pevných látek - povinný předmět
  • Fyzika pevných látek - povinný předmět
  • Vlastnosti pevných látek - povinný předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.