Systémové upozornění
Hlavní informace

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Garant studijního programu: RNDr. Lenka Thinová, Ph.D, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Pracoviště: Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Katedra jaderných reaktorů, Katedra jaderné chemie

Zkratka studijního programu: P_VJZPB
Kód studijního programu: B0588A110001

Jaderná zařízení a jejich vliv na člověka a životní prostředí nejen během jejich provozu, ale i po jeho ukončení, je dnes velmi aktuální téma. Plánují se odstávky starších bloků jaderných elektráren, v mnohých zemích procesy odstavení z provozu byly již zahájeny. V Německu, jsou postupně odstavovány všechny jaderné elektrárny, na Slovensku již vyřazování jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích probíhá. U nás se ke konci své životnosti blíží JE Dukovany. Jaderná zařízení ovšem nejsou jenom jaderné elektrárny. Patří k nim také další provozy, které využívají jaderné technologie, jako například urychlovače, horké komory, závody na výrobu, zpracování a přepracování jaderného paliva, rentgenologická pracoviště, pracoviště nukleární medicíny a mnoho dalších. Všechna tato zařízení jednou doslouží a pak je nutné řešit jejich bezpečnou likvidaci. Proto již v současnosti poptávka po expertech na vyřazování jaderných technologií prudce stoupá. Je zřejmé, že oblast vyřazování jaderných zařízení z provozu čeká v následujících letech velký rozvoj.


Pokud jaderná zařízení ukončí svůj provoz, je potřeba je ekologicky zlikvidovat a prostory připravit buď k dalšímu využití, nebo je uvést do stavu šetrného k životnímu prostředí. Je to složitý, zdlouhavý a nákladný proces. Je nutné důkladně analyzovat veškeré aspekty ovlivňující práci na vyřazování. Vybrat konkrétní technologie rozebírání a na základě míry kontaminace stanovit způsoby bezpečné likvidace vznikajících odpadů. Důležitá je samozřejmě bezpečnost pracovníků i místního obyvatelstva. Celý proces musí brát v úvahu také hlediska ekologická a v neposlední řadě ekonomická.

Tato specializace vyžaduje komplexní znalosti z několika oborů. Odborník v této oblasti rozumí jaderným technologiím, má přehled o konstrukci jaderných zařízení, vyzná se v problematice zpracování a ukládání radioaktivních odpadů, zná chemické procesy používané při dekontaminacích. Důležitá je také orientace v aktuálních souvisejících legislativních předpisech. Musí také mít znalosti z radiační ochrany. Na základě detekce ionizujícího záření a porozumění jeho účinkům, umí minimalizovat radiační ohrožení lidí i životního prostředí. Tyto znalosti lze uplatnit nejen v oblasti vyřazování jaderných zařízení z provozu ale i při sanaci pracovišť po těžbě a zpracování radioaktivních surovin nebo při plánování, budování a provozu hlubinných úložišť pro vyhořelé jaderné palivo.


Charakteristika studijního programu

Vyřazování jaderných zařízení z provozu je proces vyžadující komplexní znalosti z několika oborů, jejichž propojení a aplikace jsou náročné na intelektuální zdroje, inovační a inženýrská rozhodnutí. Realizace takového procesu vyžaduje vysoce kvalifikované experty se znalostmi nejen samotných jaderných zařízení, jejich konstrukcí a funkcí, ale i v oblastech radioaktivních odpadů, chemie, legislativy, ekonomie, plánování, analýz a bezpečnosti. Nemalou částí požadovaných vědomostí jsou znalosti radiační ochrany, opírající se o porozumění negativních biologických účinků ionizujícího záření a jeho interakce s hmotou, a nové atomové legislativy. Vyřazování je zároveň procesem týkajícím se vedle jaderných zařízení i dalších pracovišť, které po ukončení nakládání se zdroji ionizujícího záření musí projít vyřazením, které se řídí platnou legislativou.


Výuka v bakalářském programu je postavena na širokých matematických, fyzikálních a chemických základech. Tyto obecné znalosti jsou prohloubeny v oblasti atomové a kvantové fyziky, fyziky ionizujícího záření, jaderné chemie a v problematice detekce a dozimetrie ionizujícího záření. Důraz je kladen také na principy radiační ochrany a provoz a bezpečnost jaderných zařízení.

Teoretické znalosti jsou doplněny praktickou výukou v laboratořích a odbornými exkurzemi na pracovištích, jejichž zaměření souvisí s problematikou vyřazování jaderných zařízení z provozu. Studium dvou světových jazyků zajišťuje uplatnění absolventů v mezinárodních i zahraničních projektech. Studenti jsou absolvováním bakalářského studia také připraveni ke zkouškám k získání zvláštní odborné způsobilosti, udělované SÚJB. Struktura bakalářského studia je navržena tak, aby jednotlivé ročníky studia a přednášky, cvičení a laboratoře na sebe navazovaly a navzájem se logicky doplňovaly.

Současně studijní plány umožňují také promítnutí moderních trendů a nejnovějších poznatků do výuky, především v rámci vypracování bakalářské práce mnohdy ve spolupráci s významnými pracovišti v tomto oboru (např. ÚJV Řež, a. s., DIAMO s.p., ČEZ a. s., SURAO, SURO v.v.i., NUVIA a.s., SUJCHBO v.v.i. apod.).

Cílem bakalářského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu je vychovat kvalifikované pracovníky uplatnitelné v procesu bezpečného vyřazení jaderných zařízení a dalších pracovišť či při nakládání se zdroji ionizujícího záření. Absolventi se mohou také věnovat vědě, výzkumu i průmyslu a případně nalézt využití nabytých znalostí a dovedností ve státní správě. Díky získaným znalostem fyziky, matematiky, chemie a dozimetrie mohou absolventi také dále zvyšovat svou kvalifikaci v navazujících magisterských programech, zejména v připravovaném programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu na FJFI ČVUT v Praze.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent bakalářského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu získá dostatečně široký základ v matematice a fyzice, který poskytuje dobré předpoklady pro další prohloubení znalostí nejen v jaderné a kvantové fyzice, fyzice ionizujícího záření, jaderné chemii, ale také v problematice detekce a dozimetrie, radiační ochrany a především v klíčové oblasti studia - vyřazování jaderných zařízení z provozu. Absolventi mají všechny předpoklady pro další studium v rámci navazujícího magisterského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu.

DOVEDNOSTI

Absolvent bakalářského studijního programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu bude schopen přípravy a realizace fyzikálních a dozimetrických měření i zpracování a analýzy získaných dat. Specifickou dovedností absolventů je schopnost bezpečně pracovat se zdroji ionizujícího záření včetně otevřených zářičů. Vzhledem k získaným znalostem v oblasti legislativní a ekonomické je možné uplatnění absolventa při plánování projektů v oblasti vyřazování. Kromě odborných dovedností získaných studiem patří mezi typické schopnosti studentů programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu přizpůsobivost, orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Absolvent tohoto technického studijního oboru bude na základě absolvované úrovně matematických, jaderně-fyzikálních a chemických znalostí vybaven schopností analytického a odborného myšlení a širokou škálou praktických dovedností při fyzikálních měřeních či práci v chemické laboratoři, umožňující multioborový nadhled při řešení praktických úkolů.

KOMPETENCE

Díky analytickému způsobu práce a systematickému přístupu danému nabytými znalostmi a schopnostmi absolventi naleznou uplatnění např. na pracovištích, která využívají jaderné technologie, ionizující záření nebo radionuklidy a zejména pak při vyřazování jaderných zařízení, v oblastech řešení ekologických zátěží a radiační ochraně osob a životního prostředí. Vybudované základy radiační ochrany a legislativy umožňují absolventům uplatnit se i v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO apod. Absolvováním předmětu Radiační ochrana jsou absolventi připraveni složit zkoušku k získání zvláštní odborné způsobilosti, udělované SÚJB, bez povinnosti absolvovat kurzy odborné přípravy. Výuka dvou světových jazyků umožňuje uplatnit nabyté znalosti i v zahraničí. Velice dobře jsou absolventi připraveni pro navazující magisterské studium v jakémkoliv jaderně-inženýrském směru, zejména pak v programu Vyřazování jaderných zařízení z provozu navazujícího magisterského studia na FJFI ČVUT v Praze.

Státní závěrečná zkouška

  • Základy jaderné fyziky a chemie
  • Teorie vyřazování jaderných zařízení z provozu

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.