Systémové upozornění
Hlavní informace

Aplikované matematicko-stochastické metody

Garant studijního programu: doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracoviště: Katedra matematiky

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Zkratka studijního programu: P_AMSMB
Kód studijního programu: B0541A170023

Obor Aplikované matematicko-stochastické metody je určen pro ty studenty, kterým se na matematice líbí zejména její široká aplikovatelnost v praxi. Navíc se pro tento obor mohou rozhodnout i studenti, kteří absolvovali pouze matematické předměty úrovně B (což je nižší úroveň než A), a původně tedy neplánovali stát se matematiky. Kromě teoretických předmětů je značná část studijního programu věnována studiu konkrétních aplikací (modely dopravního proudu, matematické predikce v biologii, statistické metody v praxi, rozhodovací procesy, deterministický chaos, systémy interagujících agentů, neuronové sítě, zpracování obrazu atd). Dále jsou rozvíjeny praktické dovednosti v matematickém softwaru (MATLAB, Mathematica či Maple).

Při studiu oboru Aplikované matematicko-stochastické metody můžeš spolupracovat s výzkumnými skupinami působícími na KM, viz Matematika. Program je zejména úzce propojen s výzkumem skupiny GAMS.

Absolventi se uplatní v průmyslu, ve výzkumných a vývojových centrech velkých podniků, či v jiných výzkumných organizacích.


Charakteristika studijního programu

Studium má mezioborovou povahu a zahrnuje klasické i moderní partie matematiky, fyziky a informatiky. V matematických disciplínách je na rozdíl od dalších oborů na FJFI kladen důraz na pochopení elementárních i pokročilých partií matematické statistiky s cílem připravit studenty na řešení reálných praktických úloh. Studenti jsou během svého studia seznamování s matematickými problémy řešenými jak v akademické tak komerční sféře.

Matematické předměty studia obsahují partie matematické analýzy, lineární algebry, pravděpodobnosti a matematické statistiky. Fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, vlnění, optice a teoretické fyzice. Informatické předměty formují základní počítačové dovednosti, seznamují s technikami programování a s metodami pro symbolické výpočty.

Hlubší propojení znalostí moderní matematiky, fyziky a informatiky umožňuje absolventům studia dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a působit pak v prostředí matematické, fyzikální, přírodovědné a technické praxe a uplatnit se jak ve vědě a výzkumu, tak v komerčních oblastech využívajících pokročilých matematických metod.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent získá vědomosti základních matematických, fyzikálních a informatických disciplín, které jsou dále prohloubeny v oblasti teoretické statistiky i aplikované statistiky (markovské řetězce, strojové učení, statistika částicových systémů). Absolventi mohou přímo pokračovat v navazujícím magisterském studiu ve stejném nebo příbuzném oboru.

DOVEDNOSTI

Samostatná aplikace osvojených metod, postupů či modelů při řešení konkrétních praktických problémů z oblasti stochastických/ekonomických/socio-dynamických/fyzikálních systémů, jakými jsou např. zpracování velkého objemu dat, rozhodování za neurčitosti, úlohy strojového učení, digitální pracování obrazu, numerické a optimalizační úlohy či úlohy řízení procesů. Schopnost porovnání výstupů matematických metod s reálnými experimentálními/empirickými výsledky. Schopnost sledovat nové trendy v dané oblasti a rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a syntéza výsledků. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Absolventi programu se uplatní v průmyslu, bankovnictví, vědě a výzkumu, a také v soukromé komerční sféře, a to zejména díky analytickému způsobu práce, systematickému přístupu a schopnostem pracovat s moderní výpočetní technikou. Nabyté vědomosti mohou absolventi využít v navazujícím magisterském studiu nebo se mohou uplatnit v soukromé či komerční sféře při vývoji, implementaci a evaluaci aplikovaných matematických metod.

Státní závěrečná zkouška

  • Matematická analýza
  • Základy funkcionální analýzy - výběrový předmět
  • Pravděpodobnost a matematická statistika

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.