Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderné inženýrství

Garant studijního programu: Ing. Jan Rataj, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Pracoviště: Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Katedra jaderných reaktorů

Zkratka studijního programu: P_JIB
Kód studijního programu: B0533A110019

Specializace programu

Charakteristika studijního programu

Studijní program Jaderné inženýrství je fyzikální studijní program, který staví na matematických základech a doplňuje studium o informatické dovednosti s použitím moderní výpočetní techniky tak, aby absolvent dokázal matematické a fyzikální metody použít v přírodovědné a inženýrské praxi. Absolvent programu dokáže nalézat řešení problémů v oblasti mírového využívání jaderné energie, využívání radioaktivních látek a ionizujícího záření ve vědě a výzkumu, v průmyslu a rychle si osvojovat potřebné dovednosti v praxi a dále se rozvíjet.


Výuka v programu je postavena na širokých matematicko-fyzikálních základech, doplněných o základní znalosti z oblasti jaderné fyziky, jaderného inženýrství a informatiky. Základní fyzikální předměty jsou věnovány mechanice, elektřině a magnetismu, termice, molekulové fyzice, vlnění, optice a atomové fyzice. Tyto předměty jsou doplněny o odborné předměty jaderného inženýrství zaměřené na jadernou a radiační fyziku, dozimetrii, jaderné reaktory a bezpečnost jaderných zařízení. Matematické předměty obsahují partie matematické analýzy, algebry, pravděpodobnosti a statistiky. Informatické předměty zahrnují základní počítačové dovednosti, programování a numerické metody. Vazby na praxi jsou studentům zajišťovány skrze odborné exkurze na průmyslové a vědecko-výzkumné pracoviště nebo veřejné instituce, které se zabývají jadernou energetikou, využitím radioaktivních látek a ionizujícího záření.

Těsný kontakt studentů s moderními trendy v programu zajišťuje řešení bakalářské práce na aktuální téma ve spolupráci s předními odborníky jaderného inženýrství, ať už na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské nebo na jiném významném spolupracujícím pracovišti.

Studijní program umožňuje užší zaměření studia ve třech specializacích: Aplikovaná fyzika ionizujícího záření, Jaderné reaktory a Radioaktivita v životním prostředí. Předměty studia těchto specializací jsou koncipovány tak, aby studenti získali základní znalosti a praktické dovednosti v uvedených oblastech, poskytly jim dostatečný přehled o současném stavu oboru a tím jim usnadnily budoucí profesní uplatnění, rychlé začlenění do praxe nebo umožnily další směřování v rámci navazujícího magisterského studijního programu.

Propojení hlubokých znalostí fyziky, matematiky a informatiky s jaderně-inženýrskými oblastmi studia umožňuje absolventům dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a uplatnit se v prostředí fyzikální, přírodovědné a technické praxe ve vědě, výzkumu i průmyslu.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent programu Jaderné inženýrství získá vědomosti z fyzikálních, matematických, informatických a jaderněinženýrských disciplín, které jsou prohloubeny v závislosti na jeho specializaci do oblasti fyziky, dozimetrie a aplikací ionizujícího záření, jaderných technologií a mírového využívaní jaderné energie. Absolventi mohou přímo pokračovat v programu navazujícího magisterského studia Jaderné inženýrství.

DOVEDNOSTI

Absolvent programu Jaderné inženýrství bude schopen používat metody a postupy jaderného inženýrství při řešení reálných problémů z oblasti jaderné energetiky, jaderných technologií, interakce ionizujícího záření s látkou a ochrany před ním. Schopnost přípravy a realizace fyzikálních měření a analýzy dosažených výsledků. Kromě odborných dovedností získaných studiem patří mezi typické schopnosti studentů programu Jaderné inženýrství přizpůsobivost, rychlá orientace v mezioborové problematice, analýza problémů a jejich počítačové zpracování, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Absolventi tohoto studijního programu budou schopni tvořivě uplatňovat získané znalosti při analýze a řešení konkrétních problémů matematické povahy v různých oblastech vědy a techniky. Budou schopni své nabyté vědomosti samostatně dále prohlubovat v rámci navazujícího studia a doplňovat je i o poznatky z dalších oborů podle povahy aplikace. K očekávaným charakteristickým rysům absolventa patří také odpovědný přístup ke svěřeným úkolům a schopnost prezentovat získané výsledky na vysoké úrovni.

Specializace

Aplikovaná fyzika ionizujícího záření (AFIZ)

Specializace rozvíjí znalosti společného základu v oblastech fyziky, dozimetrie a aplikací ionizujícího záření. Klade důraz na konstrukci detektorů ionizujícího záření, věnuje se přírodním i umělým radioaktivním látkám v životním prostředí, působení ionizujícího záření na živé organismy a principům ochrany před zářením.

Jaderné reaktory (JR)

Ve specializaci rozšíří studenti své znalosti ze společného základu v oblastech neutronové fyziky, fyziky aktivní zóny jaderného reaktoru a technologií jaderných elektráren. Klade větší důraz na konstrukci a instrumentaci jaderných reaktorů a věnuje se jejich palivovému cyklu.

Radioaktivita v životním prostředí (RZP)

Specializace je zaměřena na posílení informatických dovedností, zpracování dat a analýzu dopadu výskytu radioaktivních látek na životní prostředí. Studenti se seznámí s fyzikou celého spektra elektromagnetického vlnění (ionizující i neionizující záření) a počítačovou fyzikou. Propojení hlubokých znalostí fyziky, matematiky a informatiky s jaderně-inženýrskými oblastmi studia umožňuje absolventům dále zvyšovat svou kvalifikaci ve vyšších úrovních studia a uplatnit se v prostředí fyzikální, přírodovědné a technické praxe ve vědě, výzkumu i průmyslu.

Státní závěrečná zkouška

  • Úvod do jaderného inženýrství - povinný předmět
  • Úvod do fyziky jaderných reaktorů - výběrový předmět
  • Konstrukce jaderných reaktorů - výběrový předmět
  • Dozimetrie a radiační ochrana - výběrový předmět
  • Jaderná fyzika a detekce ionizujícího záření - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.