Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderné inženýrství

Garant studijního programu: doc. Ing. Tomáš Trojek, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 2 roky (magisterské studium)

Pracoviště: Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Katedra jaderných reaktorů

Zkratka studijního programu: P_JIN
Kód studijního programu: N0533A110042

Specializace programu

Charakteristika studijního programu

Studijní program Jaderné inženýrství je orientován na technické, přírodovědné a další aplikace jaderných věd souvisejících s mírovým využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření ve vědě, výzkumu a průmyslu. Absolvent programu se uplatní na různých odborných a řídicích pozicích jaderného průmyslu, ve vědecko-výzkumných institucích, veřejných kontrolních a dohledových organizacích a v dalších oborech, kde se využívá ionizující záření. Společným rysem všech absolventů studijního programu Jaderné inženýrství je dostatečně široký přehled v jaderné bezpečnosti, radiační ochraně, metodách měření záření a aplikacích ionizujícího záření a radioaktivních látek ve vědě, průmyslu i medicíně.


Po získání základních teoretických poznatků z oblasti matematiky, fyziky, informatiky a jaderného inženýrství v bakalářském studiu se výuka studentů v navazujícím magisterském studiu studijního programu Jaderné inženýrství soustřeďuje na získání znalostí a schopností již blízce souvisejících s jejich odborným zaměřením. Výuka je postavena na pokročilých fyzikálních a jaderně-inženýrských předmětech z oblasti aplikací a metrologie ionizujícího záření, bezpečnosti jaderných zařízení, fyziky jaderných reaktorů, přístrojů jaderné techniky a jaderných technologií. Do výuky jsou ve zvýšené míře začleněny moderní výpočetní metody, specializované laboratorní kurzy a samostatné studentské projekty určené k práci na individuálně zadaném tématu. Tyto projekty umožňují každému studentovi hlubší orientaci v rámci zadaného tématu a vedou zpravidla ke vzniku původních výsledků publikovatelných v odborném tisku. Těsný kontakt s moderními trendy v programu zajišťuje řešení diplomové práce na aktuální téma ve spolupráci s předními odborníky jaderného inženýrství, ať už na FJFI nebo na jiném významném spolupracujícím pracovišti.

Studijní program umožňuje užší zaměření studia ve dvou specializacích: Aplikovaná fyzika ionizujícího záření a Jaderné reaktory. Předměty studia jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům získat hluboké znalosti a praktické dovednosti v uvedených specializacích, poskytly dostatečný přehled o současném stavu problematiky a tím jim usnadnily budoucí profesní uplatnění. V rámci specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření si studenti nejen prohloubí své teoretické znalosti v jaderné a radiační fyzice, ale hlavně budou seznámeni s pokročilými technikami monitorování radioaktivních látek a osob a prostředí v polích ionizujícího záření, seznámí se s metodami mikrodozimetrie a naučí se výpočetním metodám pro modelování transportu ionizujícího záření v látce. Specializace Jaderné reaktory umožní studentům věnovat se jak teoretickému, tak i experimentálnímu studiu fyzikálních jevů probíhajících v jaderném reaktoru, jadernému palivovému cyklu, bezpečnosti jaderných zařízení, pokročilým jaderným technologiím, přístrojům jaderné techniky a neutronovým aplikacím. V průběhu výuky jsou využívány specializované laboratoře, včetně jaderného reaktoru a moderních výpočetních prostředků jaderného inženýrství.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Absolvent programu Jaderné inženýrství získá vědomosti základních jaderně-fyzikálních disciplín, které jsou prohloubeny v závislosti na jeho specializaci do oblasti jaderných technologií, jaderné energetiky, aplikací a ochrany před ionizujícím zářením. Absolvent specializace Aplikovaná fyzika ionizujícího záření získá široké vědomosti pokročilých disciplín jaderné fyziky, které jsou podle jeho užší orientace dále prohloubeny v oblasti teorie, podstaty, vlastností a použití ionizujícího záření. Absolvent specializace Jaderné reaktory získá hluboké znalosti z oblasti fyziky reaktorů, technologie a chování jaderného paliva, technologie a bezpečného provozu jaderných zařízení, jaderných analytických metod a neutronových aplikací.

DOVEDNOSTI

Absolvent programu Jaderné inženýrství bude schopen využívat metody a postupy z aplikované jaderné fyziky při řešení reálných inženýrských, výzkumných a vědeckých problémů. Bude schopen pracovat s moderními výpočtovými prostředky z oblasti jaderné fyziky a jaderného inženýrství, s přístroji jaderné techniky a zdroji ionizujícího záření. Absolvent bude schopen připravovat, realizovat, analyzovat a vyhodnocovat náročné experimenty a využívat jaderné analytické metody. Kromě speciálních dovedností získaných studiem patří mezi typické schopnosti studentů programu Jaderné inženýrství rychlá orientace v neznámé mezioborové problematice, analýza problémů, syntéza výsledků a dobré písemné vyjadřování. Mezi nabyté vlastnosti patří rovněž odpovědnost za vykonanou práci a za učiněná rozhodnutí.

KOMPETENCE

Absolvent programu Jaderné inženýrství bude disponovat dovednostmi, které mu umožní vykonávat různé profese v průmyslu, výzkumných a vývojových organizacích, na univerzitách nebo ve státní správě. Bude schopen využívat své odborné znalosti na pracovních pozicích typu designer-vývojář, analytik-hodnotitel-inspektor nebo vedoucí pracovník výzkumného, resp. provozního týmu. Uplatní se v širokém spektru odvětví souvisejících s jadernou energetikou, radioekologií a využíváním ionizujícího záření a radionuklidů. Díky komplexnímu teoreticko-experimentálnímu jadernému vzdělání a systematickému přístupu k řešení odborných problémů mohou pracovat na odborných a řídicích pozicích v jaderných elektrárnách, v provozních nebo vývojových centrech průmyslových podniků, vědecko-výzkumných institucích a ve veřejných kontrolních a dohledových organizacích.

Specializace

Aplikovaná fyzika ionizujícího záření (AFIZ)

Studenti si nejen prohloubí své teoretické znalosti v jaderné a radiační fyzice, ale hlavně budou seznámeni s pokročilými technikami monitorování radioaktivních látek a osob a prostředí v polích ionizujícího záření, seznámí se s metodami mikrodozimetrie a naučí se výpočetním metodám pro modelování transportu ionizujícího záření v látce.

Jaderné reaktory (JR)

Studenti se budou věnovat jak teoretickému, tak i experimentálnímu studiu fyzikálních jevů probíhajících v jaderném reaktoru, jadernému palivovému cyklu, bezpečnosti jaderných zařízení, pokročilým jaderným technologiím, přístrojům jaderné techniky a neutronovým aplikacím. V průběhu výuky jsou využívány specializované laboratoře, včetně jaderného reaktoru a moderních výpočetních prostředků jaderného inženýrství.

Státní závěrečná zkouška

  • Jaderné inženýrství v praxi - povinný předmět
  • Fyzika jaderných reaktorů - výběrový předmět
  • Konstrukce jaderných reaktorů - výběrový předmět
  • Bezpečnost a provoz jaderných zařízení - výběrový předmět
  • Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření - výběrový předmět
  • Jaderná a radiační fyzika - výběrový předmět
  • Výpočetní metody v radiační fyzice - výběrový předmět

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.