Systémové upozornění
Hlavní informace

Jaderná chemie

Garant studijního programu: doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Délka studia: 3 roky (bakalářské studium)

Pracoviště: Katedra jaderné chemie

Zkratka studijního programu: P_JCHB
Kód studijního programu: B0531A130029

Víš, čím se zabývá jaderná chemie? Zajímalo by Tě to? Pokud miluješ chemii a přemýšlíš o zajímavé specializaci, tak obor Jaderná chemie je správná volba. Dozvíš se mnohem více nejenom o radioaktivitě a jak ji lze využít v náš prospěch, o jaderných elektrárnách a jak se z uranu získá elektrická energie, ale také o radiofarmakách a jak probíhá léčba pacientů.

Pro obor bakalářského studia Jaderná chemie se sice musíš rozhodnout již při podávání přihlášky, ale odměnou za tvé rozhodnutí bude to, že již od začátku budeš spadat pod domovskou katedru jaderné chemie. Mezi hlavní výhody patří zejména individuální přístup učitelů, možnost zapojení studentů do jedné z výzkumných skupin již v průběhu 2. ročníku a získání tak neocenitelných zkušeností v praxi. Navíc je tento obor unikátní úzkou spoluprací s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy.


Charakteristika studijního programu

Jaderná chemie je vědecká disciplína, která se zabývá vlastnostmi hmoty a jevy chemické a fyzikálně chemické povahy, jejichž původcem je nebo na nichž se podílí jádro atomu a jeho přeměny, a který využívá vlastností jádra a jeho projevů ke studiu a řešení chemických problémů. Znalosti vlastností jádra a jeho projevů mohou často velmi významně usnadnit studium a řešení mnoha nejen chemických problémů. Takové schopnosti však vyžadují široké základy jak v oblasti chemické, tak i v oblasti fyzikální.


Bakalářský studijní program Jaderná chemie je koncipován jako studium, které staví na dostatečně širokých základech matematického a fyzikálního aparátu, stejně jako na teoretické i praktické průpravě v základních chemických oborech, tj. ve fyzikální, anorganické, analytické i organické chemii a biochemii. Učební plán tohoto programu je dále prohlouben do oblasti jaderné chemie a to jak výukou teoretickou, tak i praktickou. Kromě základních principů obecné jaderné chemie jsou studenti seznámeni s problematikou detekce ionizujícího záření i dozimetrie a radiační ochrany včetně legislativních požadavků. Speciální blok přednášek seznamuje posluchače s problematikou funkce a bezpečného provozu jaderných elektráren. Praktické zkušenosti studenti získávají především při pracích v laboratořích. Praktická cvičení ve všech základních oblastech chemických i vybraných oblastech fyzikálních výrazně zvyšují potenciál budoucích absolventů získaný během teoretické výuky. V rámci laboratorních cvičení z radiochemické techniky a detekce ionizujícího záření si studenti nejen upevní praktické aspekty teoretické výuky, ale zejména si osvojí návyky nezbytné pro práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření, včetně vhodné organizace práce od plánování a přípravy experimentu, přes jeho provedení až po úklid.

Tříleté bakalářské studium si klade za cíl vychovat absolventy, jejichž uplatnění na trhu bude stejné jako v případě bakalářů jiných chemických oborů. Nad rámec tohoto všeobecného uplatnění jsou bakaláři jaderné chemie teoreticky i prakticky připraveni k samostatné práci na pracovištích, kde se využívá radionuklidů nebo otevřených i uzavřených zdrojů ionizujícího záření. Kromě jaderně-chemických vědomostí a dovedností, znalostí fyzikálních principů radiační ochrany a příslušné legislativy, se absolventi vyznačují schopnosti samostatné práce, plánování a vysokého soustředění, které lze uplatnit jak při vědecko-výzkumných činnostech, tak v průmyslu, či energetice, ale i na pracovištích zabývajících se jadernou bezpečností a radiační ochranou či ve státní správě. Absolventi mají také výborné předpoklady k dalšímu studiu v chemických oborech. Přímou návaznost na tento bakalářský studijní program má připravovaný navazující magisterské studium Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze.

Profil absolventa:

ZNALOSTI

Studenti během studia získávají dostatečně široký základ v matematice a fyzice, který dává absolventům dobré předpoklady pro další prohlubování znalostí nejen v základních chemických oborech jako je fyzikální, anorganická, analytická, organická chemie i biochemie, ale hlavně v klíčové oblasti bakalářského programu – jaderné chemii. Kromě znalostí základů obecné jaderné chemie a detekce a dozimetrie ionizujícího záření absolventi disponují také základní orientací v oblasti radiační ochrany a legislativních požadavků nutné pro bezpečnou práci se zdroji ionizujícího záření. Zmíněné vědomosti jsou doplněny základy funkce a bezpečného provozu jaderných elektráren jako jedné konkrétní velmi široké oblasti uplatnění absolventů jaderné chemie. Široký základ v matematice a fyzice dává absolventům dobré předpoklady pro další prohlubování znalostí v rámci navazujícího magisterského studia.

DOVEDNOSTI

Absolvent bakalářského studijního programu Jaderná chemie má dostatečné znalosti a dovednosti, aby byl připraven vykonávat práce v jaderném či chemickém průmyslu, výzkumu a energetice, v oblasti ochrany životního prostředí a zdravotnictví. Vybudované základy radiační ochrany a legislativy umožňují absolventům uplatnit se i v dozorujících orgánech a státních odborných institucích jako je SÚJB, SÚRAO, SÚRO apod. Díky skladbě absolvovaných předmětů jsou absolventi připraveni složit zkoušku zvláštní způsobilosti pro práce v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. Výuka dvou světových jazyků umožňuje uplatnit nabyté znalosti i v zahraničí. Velice dobře jsou absolventi připraveni pro připravované navazující magisterské studium v jakémkoliv chemickém směru zejména pak ve studijním programu Jaderná chemie na FJFI ČVUT v Praze.

KOMPETENCE

Absolventi tohoto studijního programu budou schopni tvořivě uplatňovat získané znalosti při analýze a řešení konkrétních problémů matematické povahy v různých oblastech vědy a techniky. Budou schopni své nabyté vědomosti samostatně dále prohlubovat v rámci navazujícího studia a doplňovat je i o poznatky z dalších oborů podle povahy aplikace. K očekávaným charakteristickým rysům absolventa patří také odpovědný přístup ke svěřeným úkolům a schopnost prezentovat získané výsledky na vysoké úrovni.

Státní závěrečná zkouška

  • Obecná chemie
  • Jaderná chemie

Podrobnosti a konkrétní obsah SZZ se řídí platnou legislativou a interními řády a předpisy, které najdete v sekci hlavního webu Studijní řády a předpisy.